Výroční zprávy

Výroční zprávy v PDF:

Výroční zpráva 2017

1. Úvod

Vážení přátelé,

     tímto bych Vás rád seznámil s činností ACET ČR, z.s. za rok 2017. I v tomto roce jsme mohli pokračovat v našem hlavním zaměření – přednášet na školách v primárně preventivních tématech programu "Zvol si život"
a v rozvojové pomoci v zahraničí. Za celý rok jsme mohli díky našim lektorům oslovit 44 521 studentů, což je od začátku naší činnosti (rok 1994) téměř 1385000 studentů. Děkuji všem našim lektorům, kteří přednášeli na školách, mládežnických klubech, nízkoprahových zařízeních, letních táborech nebo pořádali koncerty. V říjnu jsme úspěšně prošli certifikačním řízením a byla nám udělena cerifikace MŠMT programu„Zvol si život" (02/17/1/CE). Věřím tomu, že i tato certifikace je výsledkem naší práce a kvality, kterou školám nabízíme a realizujeme.

   Děkuji za oporu a konzultace se Správní radou, garantům MUDr. P. Kabíčkovi, Doc. Z. Vojtíškovi a naší supervizorce Mgr. I. Sodomkové.

   Děkuji všem dárcům, kteří nás podporují, jak na poli prevence, tak i v naší rozvojové pomoci v zahraničí. Díky Vám můžeme poskytovat naše služby na školách, včetně konkrétní a cílené pomoci dětem v Ugandě, Zimbabwe, Filipínách a nově i v Indii.

   Veliký dík Sarah Smith a také Patricku Dixonovi s rodinou.

Mgr. František Krampota, ředitel ACET ČR, z. s.

2. Historie sdružení

   ACET ČR, z. s. byl založen v roce 1993 a zaregistrován Ministerstvem vnitra v roce 1995 – II / s – OS / 1 – 28186 / 95-R. Zapsaným spolkem u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou L 2680.

3. Poslání

   ACET ČR, z.s. se zabývá obecně prospěšnými činnostmi vedoucími k naplněnému životu.

Účelem spolku jsou:
- sociální, charitativní a rozvojová pomoc
- přednášková, výchovná, vzdělávací, osvětová, kulturní, sportovní, společenská, zájmová činnost směřující
   k pozitivním životním hodnotám,
- tvorba rozhlasových a televizních pořadů,
- vydávání tiskovin a dalších publikací a nosičů,
- podpora právnických i fyzických osob, charitativních organizací, církví, nadací, nadačních fondů apod.,
- ACET ČR, z.s. může zakládat pobočné spolky.

4. ACET ČR, z.s.

Správní rada     Mgr. František Krampota    ředitel, statutární zástupce
                            Ing. Roman Schmidt             podnikatel
                            Radek Hrstka                         podnikatel

Sídlo organizace   ACET ČR, z.s., Čs. Armády 492, 537 01 Chrudim
                       IČO   49439910

Bankovní spojení  KB Chrudim, č. ú. 19-5069080267/0100

Kontakt                   E-mail: acet.cz@gmail.com | GSM:+420 733 121 953

5. Programy

5.1. Zvol si život, certifikace MŠMT 02/17/1/CE

"Bolestnemoc jnem šikana"

   Agrese (fyzická, psychická, sexuální a "kyber-šikana"). Vysvětlení základních pojmů. Jak rozpoznat šikanu, jak se chovat k agresorům a jak pomoci obětem? Součástí jsou sociální hry a praktický nácvik chování. Důraz na význam dobrého a zdravého kolektivu jako nejefektivnější obrany proti šikanujícím agresorům.

„Skrytá nebezpečí internetu“

   Ztrapňování, urážení, nadávání, pomlouvání, obtěžování, vyhrožování, zastrašování, vydírání apod. pomocí informačních a komunikačních technologií. Rizika sociálních sítí, kybergrooming, kyberstalking, sexting, hoax... To vše doplněno kazuistikami a také praktickými doporučeními, jak se bránit.

„Netolismus“

   Program se zabývá tím, co je závislost na cigaretách, proč někdo začíná kouřit, informuje o důsledcích kouření, zdravotních a finančních, co je pasivní kouření. Co dělat se závislostí a kde hledat pomoc.

„Moderní je nekouřit“

Program se zabývá tím, co je závislost na cigaretách, proč někdo začíná kouřit, informuje o důsledcích kouření, zdravotních a finančních, co je pasivní kouření. Co dělat se závislostí a kde hledat pomoc.

„Přátelství a láska“

Interaktivní přednáška, hledání odpovědí na otázky - Proč toužíme po vztahu, jak najít toho pravého tu pravou, jak se na to připravit, jak se vyhnout zklamání zranění, co může být ve vztahu nebezpečím? Samota, hledání partnera, budování vztahu, rozdíly ve vnímání sexuality mezi chlapcem a dívkou. Tato témata patří mezi mladými lidmi k těm nejžádanějším. I přátelství, partnerství a láska mají svá pravidla a zákonitosti. Tři rozměry života, Desatero přátelství a lásky, vývoj intimity, kroky k vytvoření pevného vztahu, rozdíly mezi sexualitou muže a ženy, buď svůj, svá...

„Sex, AIDS a vztahy“

O nemoci AIDS, jejím vzniku a rozšíření. O rizikovém způsobu chování a cestách přenosu HIV. Program je doplněn aktuálními statistikami a dalšími materiály jako jsou videa, fotografie apod. Kromě problematiky HIV/AIDS se lektoři dotýkají i souvisejících problémů, drog, pohlavního zneužití, pohlavních nemocí, antikoncepce, apod. 

„Jak si nenechat ublížit“

Program informuje o tom, co je zneužívání a násilí, sexuální obtěžování, bezdotykové zneužívání, dotykové zneužívání, typy útočníků, jak se bránit, pověry o znásilnění, druhotné příznaky sexuálního zneužívání a kde hledat pomoc.

„Poruchy příjmu potravy“

Kde se berou, kdo je ohrožen, jaké jsou varovné signály a jak se dá pomoci. Mentální anorexie, bulimie i psychogenní přejídání. Nebezpečí diet. Rovnováha příjmu a výdeje – není to žádná věda. Kde jsou kořeny problému – otázka sebepřijetí a identity člověka. Na závěr malý test.

„Světová náboženství a sekty“

Vliv víry a náboženství v životě člověka a společnosti. Sekty a jejich charakteristika. Informativní seznámení se světovými náboženstvími s důrazem na ty, se kterými se můžeme setkat v ČR.

„Jak se nenechat podvést“

Kritické myšlení je aplikováno na konkrétních příkladech podvodů, které demonstruje lektor: 1) demonstrace podvodu s horoskopy - proč tak sedí? (chladné čtení) 2) demonstrace podvodného čtení z ruky, příběh léčitele - podvodníka a placebo efekt. Konspirační teorie - pravda nebo lež? Kritické myšlení a Occamova břitva v praxi.

„Holokaust a předsudky“

Boj proti rasismu a předsudkům nemůžeme vyhrát, ale nesmíme proti nim přestat bojovat. Holokaust nám může sloužit jako nám blízký historický příklad, na kterém si můžeme popsat počátky i vyvrcholení rasistických a dalších xenofobních projevů.

„Etická výchova a třídní kolektiv“

Základní úlohou a posláním Etické výchovy je potřeba rozvíjet personální a sociální kompetence žáků, vést je k tzv. prosociálnosti (pozitivní vztahy, spolupráce, pomoc druhým, schopnost dialogu). A to především zážitkovou metodou.

„Pornografie a kult krásného těla“

Co je to pornografie, co je skryto za pornografií, jak pornografie poškozuje vztahy. Hlubší povaha této závislosti a její důsledky. Internetová pornografie jako fenomén doby. Jaké je řešení? Nebezpečí kultu krásného těla u dívek, anorexie, diety, … a také co je vlastně důležité pro dobrý vztah.

5.1.1. Cestopisné přednášky pro školy i veřejnost

Uganda–Perla, která se zvedá z prachu"

Přednáška si klade za cíl představit posluchačům – žákům, studentům prostý život obyvatel Ugandy ve velkoměstě i na vesnicích a na praktických a autentických příkladech demonstrovat demografické, ekonomické, kulturní a sociální výzvy a problémy, naděje i perspektivy rozvojového světa v subsaharské Africe. Přednáška přibližuje i problematiku HIV/AIDS a způsob, jak s touto nákazou Uganda bojuje. Stává se tak cenným nástrojem primární prevence pro české školy, neboť fenomén pandemie HIV/AIDS klade do širších souvislostí dnešního globalizovaného světa, a tak motivuje posluchač e vidět problém šířeji a přebírat v něm osobní zodpovědnost.

"Zimbabwekašeaslzyksnídani"

Smyslem přednášky je ukázat posluchačům reálný život v zemi, která se pyšní přírodními skvosty zapsanými v dědictví UNESCO, jako například známé a velkolepé Viktoriiny vodopády, NP Matopos, kamenné stavby Great Zimbabwe nebo Khami Ruins a NP Mana Pools. Na druhou stranu tato země patří mezi jednu z nejpostiženějších v HIV/AIDS v Africe. Společně v této přednášce také navštívíme rodiny a zejména děti, do jejíchž životů vstoupila tato zákeřná nemoc, chudoba, ale i radost z každého prožitého dne.

"Filipínyzemě7 107ostro"

- Erupce sopky Mt. Pinatubo byla největší ve 20. století? Jak vypadá krajina a život v jejím okolí dnes?

- Filipíny postihuje 19 tajfunů ročně? Jak se s nimi vypořádávají obyčejní lidé, především v chudinských čtvrtích?

- Na Filipínách existují jeskyně, kde lze nalézt zbytky výtvarného umění původních ostrovních obyvatel?

- Mangrovové lesy dokáží zastavit vlnu tsunami? Jaké bohatství skýtá unikátní ekosystém mangrovů?

- Na ostrově Bohol jsou Čokoládové hory? Proč se jim tak říká?

- Druhým nejmenším primátem světa je nártoun …?

- Tzv. “Nehemiášovy domy” jsou jediným rehabilitačním zařízením, které se stará o sexuálně zneužívaná děvčata?

- Objevitelem Filipín se stal portugalský mořeplavec Fernao de Magallheas, ale jméno země nese po španělském králi Filipovi?

5.2. Rozvojová pomoc v zahraničí

ACET ČR, z. s. se od roku 2007 věnuje pomoci v Ugandě, Zimbabwe, Indii a na Filipínách zejména v těchto oblastech:

- Vzdělávání dětí

- Nákup potravin

- Nákup domácích zvířat

- Podpora drobných farmářů

- Podpora pracovních příležitostí

Od roku 2017 jednáme s ACET Nireekshana (Indie) v otázkách pomoci dětem v oblasti vzdělávání a nákupu retrovirových léků. Středisko pomoci je v Hyderabádu. Vybrané děti jsou chudé a často i HIV pozitivní. Jsme rádi, že můžeme díky českým dárcům této komunitě dětí začít pomáhat.

Tak jako každý rok, tak i v roce 2017 jsme zaslali peníze dětem do cílových zemí na nákup vánočních dárků. Pro děti je to vítané zpestření obdržet od dárců z České republiky dárky a společně se v rodinách potěšit v tento výjimečný čas, který nejen děti milují.

5.2.1. Závod Podmájovým nebem" aneb běh pro budoucí generace

Asi 80 běžců různých kategorií (od 8 let) přišli na závod „Pod májovým nebem" konaný 13. 5. 2017 na Resselově náměstí v Chrudimi. Účastníci měli skvělou příležitost zapojit se do unikátní běžecké akce, setkat se se známými sportovci a prohlédnout si historické centrum královského věnného města! Heslo běhu znělo: "Poběžte s námi vstříc lepšímu životu budoucích generací".

Cílem běžeckého závodu "Pod májovým nebem" bylo startovným finančně podpořit organizaci ACET ČR, z. s., která oslovuje mladé lidi, studenty ZŠ i SŠ a pomáhá jim s orientací v rizikových životních situacích. V dnešním světě se děti setkávají s novými nástrahami jako je kyberšikana, netolismus a skrytá nebezpečí internetu. Získané finanční prostředky byly použity na rozšíření pracovního zaměření organizace ACET ČR a jejího preventivního programu "Zvol si život". A proč svým pohybem podpořit zrovna tento program? Protože prevence má smysl.

5.2.2. stava Afrika sa skutečností po 70 letech

Ve středu 19. 4. 2017 byla slavnostně otevřena výstava, která má nejen připomenout slavnou cestu Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda po Africe, ale též představit Afriku jako dynamický kontinent plný změn a vývoje, nikoliv jako kontinent statický, plný negativ, jak je prezentován médii. Výstava je nyní ke zhlédnutí na filozofické fakultě, v polovině května se přesouvá do prostor ekonomické fakulty. 

Na třinácti panelech se návštěvníci mohou seznámit s řadou témat, například jak se změnila od dob cesty Hanzelky a Zikmunda do současnosti doprava, komunikace či postavení žen. Výstava bude v následujících týdnech vystavena v prostorách FF a FE K ZČU a na podzim poputuje do Addis Abeby a Káhiry. V roce 2018 se expozice přesune do Lusaky a Pretorie.

V rámci zahájení výstavy se uskutečnil workshop, na němž se svými příspěvky vystoupili Marek Hrubec (ředitel Centra globálních studií FÚ AV ČR), Michal Kuč era (honorární konzul Etiopie v ČR), Pavel Nováč ek (katedra rozvojových studií UPOL) a František Krampota (ředitel ACET ČR, z.s.), mimo jiné i autor několika fotografií.

Na organizaci výstavy a workshopu se podílely katedra blízkovýchodních studií FF (Jan Záhořík), katedra politologie a mezinárodních vztahů FF (Linda Piknerová) a katedra geografie FEK (Jiří Preis).

5.3. Ohlasy z přednášek

Chtěla bych poděkovat za program "Moderní je nekouřit". Program byl zajímavý, vedený zážitkovou formou, odpovídá věku žá, obohatil nás o nové informace. Lektor průběžně zapojuje žáky do programu, mají možnost klást dotazy. Při všech tématech, které zajišťuje ACET ČR, z.s. je vždy přátelská atmosféra a programy jsou na vysoké úrovni. Těšíme se na další spolupráci!

O. Lupoměská, metodik prevence, ZŠ U stadiónu, Chrudim

Témata "Holokaust a předsudky" a "Bolest - nemoc jménem šikana" jsou zařazena v plánu primární prevence pro všechny 1. ročníky naší školy. Témata jsou zdrojem aktlních informací, podávají ucelený a vyčerpávající přehled o dané problematice. Setkání jsou vedena v átelském duchu, jsou vytvořeny podmínky pro navázání vztahu přednášející studenti. Velmi oceňuji přístup a odvedenou práci lektora.

R. Boháč, metodik prevence, SPŠ Chrudim

Skrytá nebezpečí internetu: Jedná se o velmi kvalitní program. Lektor dokáže žáky zaujmout, informuje je na dané téma, ale nezastrašuje. Program je přizsoben mentální úrovní žá. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Bolest - nemoc jménem šikana: program obsahoval životně důležité informace, které lektor žáků m předal velmi milou formou. U dětí se setkal s pozitivní odezvou. Moc a moc děkujeme!

H. Ročňáková, metodik prevence ZŠ Ležáků Hlinsko

6. Další události během roku

Pravidelná konference ACET ČR, z.s. proběhla v květnu v Chrudimi. 
Ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči, z.s. jsme se spolupodíleli na pořádání konference pro pedagogické pracovníky: "Prevence rizikového sexuálního chování – úkol základního
vzdělávání".
Aktualizovaly se metodické materiály pro školní metodiky a lektory ACET ČR.
Někteří z lektorů se zúčastnili přednášek na školách v rámci akcí Exit tour 2017, kde bylo osloveno 2000 studentů.
Informovali jsme veřejnost o našich projektech v ČR i v zahraničí prostřednictvím denního tisku.
Pravidelně pořádáme volnočasové kluby pro mládež – např. "Plán B" ( airsoft, frisbee, výlety, zážitkové aktivity, stolní hry,…).
Uskutečnily se akce na letních táborech.
Pořádali jsme různé festivaly pro mládež: např. LetFest 2017
Proběhly přednášky v rámci adaptačních kurzů pro základní a střední školy.
Před začátkem dalšího školního roku jsme uskutečnily několik vzdělávacích akcí pro učitele.
Další setkání lektorů ACET ČR, z.s., tentokrát za účelem společného vzdělávání, proběhlo v říjnu v nádherné oblasti Beskyd - Oldřichovice.
Byli jsme hlavním partnerem celonárodního projektu „Týden manželství" spojený s národní i regionální medializací.
Aktivně jsme se zapojili do programů na různých místech ČR v rámci „Týdne boje proti AIDS".
Pořádali jsme vzdělávací akce pro veřejnost.
Ve spolupráci s nakladatelstvím Fraus a jeho "dítětem" Fred, který má za cíl podpořit smysluplné využití ICT ve výuce a především pomoci učitelům nalézt kvalitní a ověřené digitální materiály, které je možné použít ihned ve výuce, jsme mohli vytvořit několik dalších výukových videí do škol.

7. Zpráva o hospodaření v roce 2017

8. Poděkování

Děkuji všem, kteří nás podpořili: město Chrudim, město Hlinsko, magistrát města Pardubice, Maranatha, GTL, spol. s.r.o. , RH Net, BusinessCom, a.s., CB Chrudim, F-nadace, Tolo, s.r.o., Frait Praha, Havlíček a Janeba, PEPE Coffee, pražírna kávy, fa Imramovská, Chrudimka.cz, EKO úklidové služby, Trochilus Media, s.r.o., Emotion, Irontime, ČČK a dárcům podporujících jednotlivé projekty v rámci rozvojové pomoci v zahraničí. Děkujeme také všem neznámým dárcům, kteří finančně podpořili naší práci.

Mgr. František Krampota, ředitel ACET ČR, z. s.

Získávejte novinky od ACET ČR

Děkujeme! Váš požadavek byl přijat.

Při odeslání formuláře došlo k chybě. Omlouváme se.