Výroční zprávy

Výroční zprávy v PDF:

Výroční zpráva za rok 2021

1. Úvod

Vážení přátelé,            

rád bych Vás touto formou informoval o dění v naší organizaci ACET ČR, z.s. v roce 2021. Nebudu psát o COVID 19, protože se dotknul a dotýká všech lidí v naší zemi a ve světě, ale rád bych napsal o tom, že jsem vděčný. Vděčný za to, že jsme i v této době mohli naplňovat poslání naší organizace - přednášet posluchačům preventivní témata na školách. První půlrok jsme nabízeli školám on line výuku našich preventivních programů jako alternativu práce přímo ve třídách a po prázdninách jsme nastoupili do tříd s velikou chutí a odhodláním.

Setkávání na Zoomu

V květnu jsem se za ACET ČR, z.s. mohl účastnit mezinárodní konference ACET Alliance tentokrát také v on-line podobě. Osobně jsem rád za tuto platformu setkání, protože jsme jí také využili na společné setkání s našimi lektory. I přes nepříznivou situaci mohli lektoři ACET ČR, z.s. za rok 2021 oslovit  46986 studentů, což je od začátku naší činnosti (rok 1994) 1 603 298  studentů.

V rámci rozvojových projektů v zahraničí jsme se zaměřili zejména na podporu vzdělávání dětí i přes to, že školy byly v Ugandě z důvodu COVID 19 zavřené. Podařilo se nám díky dárcům zaslat peníze na nákup šicích strojů a také potěšit děti vánočními dárky.

Děkuji za oporu a konzultace se Správní radou,  garantům MUDr. P. Kabíčkovi, Doc.Z. Vojtíškovi a naší supervizorce Mgr. I. Sodomkové.

Děkuji všem dárcům, kteří nás podporují, jak na poli prevence, tak i v naší  rozvojové pomoci v zahraničí. Díky Vám můžeme poskytovat naše služby na školách, včetně konkrétní a cílené pomoci dětem v zahraničí.

Veliký dík patří Sheile a Patricku Dixonovi z UK.

2. Historie sdružení

ACET ČR, z. s. byl založen v roce 1993 a zaregistrován Ministerstvem vnitra v roce 1995.

Zapsaným spolkem u Krajského soudu v Hradci Králové je pod spisovou značkou L 2680.

3. Poslání

ACET ČR,z.s. se zabývá obecně prospěšnými činnostmi vedoucími k naplněnému životu.

Účelem spolku jsou:

- sociální, charitativní a rozvojová pomoc

 - přednášková, výchovná, vzdělávací, osvětová, kulturní, sportovní, společenská, zájmová činnost směřující k pozitivním životním hodnotám

 - tvorba rozhlasových a televizních pořadů

 - vydávání tiskovin a dalších publikací a nosičů

 - podpora právnických i fyzických osob, charitativních organizací, církví, nadací, nadačních fondů apod.

- ACET ČR, z.s. může zakládat pobočné spolky.


4. ACET ČR, z.s.

Správní rada

Mgr. František Krampota     ředitel, statutární zástupce

Ing. Roman Schmidt             podnikatel

Radek Hrstka                         podnikatel

Ing. Jaroslav Nadrchal          zaměstnanec Vodních zdrojů Chrudim

Daniel Kotrla                         podnikatel

Sídlo organizace     ACET ČR, z. s., Čs. Armády 492, 537 01 Chrudim

IČO                           49439910

Bankovní spojení   KB Chrudim, č. ú. 19-5069080267/0100

Kontakt                    E- mail: acet.cz@gmail.com | GSM: +420 733 121 953

5. Programy

5.1. Zvol si život, certifikace MŠMT 02/17/1/CE

BOLEST – NEMOC JMÉNEM ŠIKANA

Agrese (fyzická, psychická, sexuální a „kyber-šikana“). Vysvětlení základních pojmů. Jak rozpoznat šikanu, jak se chovat k agresorům a jak pomoci obětem? Součástí jsou sociální hry a praktický nácvik chování. Důraz na význam dobrého a zdravého kolektivu jako nejefektivnější obrany proti šikanujícím agresorům.

SKRYTÁ NEBEZPEČÍ INTERNETU

Ztrapňování, urážení, nadávání, pomlouvání, obtěžování, vyhrožování, zastrašování, vydírání apod. pomocí informačních a komunikačních technologií. Rizika sociálních sítí, kybergrooming, kyberstalking, sexting, hoax... To vše doplněno kazuistikami a také praktickými doporučeními, jak se bránit.

NETOLISMUS

Program je rozdělen do několika bloků, ve kterých lektor klade žákům otázky, na které odpovídají ve skupinkách (co si představují pod pojmem netolismus, co je závislost a jak vzniká, jak trávíte svůj volný čas, jaká mohou být rizika spojená s netolismem na naše tělo, na naší psychiku. Povzbuzení k lepšímu využití volného času, kde hledat pomoc.

MODERNÍ JE NEKOUŘIT

Program se zabývá tím, co je závislost na cigaretách, proč někdo začíná kouřit, informuje o důsledcích kouření, zdravotních a finančních, co je pasivní kouření. Co dělat se závislostí a kde hledat pomoc.

PŘÁTELSTVÍ A LÁSKA

Interaktivní přednáška, hledání odpovědí na otázky – Proč toužíme po vztahu, jak najít toho pravého tu pravou, jak se na to připravit, jak se vyhnout zklamání zranění, co může být ve vztahu nebezpečím? Samota, hledání partnera, budování vztahu, rozdíly ve vnímání sexuality mezi chlapcem a dívkou. Tato témata patří mezi mladými lidmi k těm nejžádanějším. I přátelství, partnerství a láska mají svá pravidla a zákonitosti. Tři rozměry života, Desatero přátelství a lásky, vývoj intimity, kroky k vytvoření pevného vztahu, rozdíly mezi sexualitou muže a ženy, buď svůj, svá...

SEX, AIDS A VZTAHY

O nemoci AIDS, jejím vzniku a rozšíření. O rizikovém způsobu chování a cestách přenosu HIV. Program je doplněn aktuálními statistikami a dalšími materiály jako jsou videa, fotografie apod. Kromě problematiky HIV/AIDS se lektoři dotýkají i souvisejících problémů, drog, pohlavního zneužití, pohlavních nemocí, antikoncepce, apod.

JAK SI NENECHAT UBLÍŽIT

Program informuje o tom, co je zneužívání a násilí, sexuální obtěžování, bezdotykové zneužívání, dotykové zneužívání, typy útočníků, jak se bránit, pověry o znásilnění, druhotné příznaky sexuálního zneužívání a kde hledat pomoc.

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

Kde se berou, kdo je ohrožen, jaké jsou varovné signály a jak se dá pomoci. Mentální anorexie, bulimie i psychogenní přejídání. Nebezpečí diet. Rovnováha příjmu a výdeje – není to žádná věda. Kde jsou kořeny problému – otázka sebepřijetí a identity člověka. Na závěr malý test.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ A SEKTY

Vliv víry a náboženství v životě člověka a společnosti. Sekty a jejich charakteristika. Informativní seznámení se světovými náboženstvími s důrazem na ty, se kterými se můžeme setkat v ČR.

JAK SE NENECHAT PODVÉST

Kritické myšlení je aplikováno na konkrétních příkladech podvodů, které demonstruje lektor: 1) demonstrace podvodu s horoskopy – proč tak sedí? (chladné čtení) 2) demonstrace podvodného čtení z ruky, příběh léčitele – podvodníka a placebo efekt. Konspirační teorie – pravda nebo lež? Kritické myšlení a Occamova břitva v praxi.

HOLOKAUST A PŘEDSUDKY

Boj proti rasismu a předsudkům nemůžeme vyhrát, ale nesmíme proti nim přestat bojovat. Holokaust nám může sloužit jako nám blízký historický příklad, na kterém si můžeme popsat počátky i vyvrcholení rasistických a dalších xenofobních projevů.

ETICKÁ VÝCHOVA A TŘÍDNÍ KOLEKTIV

Základní úlohou a posláním Etické výchovy je potřeba rozvíjet personální a sociální kompetence žáků, vést je k tzv. prosociálnosti (pozitivní vztahy, spolupráce, pomoc druhým, schopnost dialogu). A to především zážitkovou metodou.

KULT KRÁSNÉHO TĚLA

Co je to pornografie, co je skryto za pornografií, jak pornografie poškozuje vztahy. Hlubší povaha této závislosti a její důsledky. Internetová pornografie jako fenomén doby. Jaké je řešení? Nebezpečí kultu krásného těla u dívek, anorexie, diety, … a také co je vlastně důležité pro dobrý vztah.

Děti ve třídě

ZÁVISLOSTI (6. třída)

Tabák, alkohol, tablet. Jak řešit nudu a osobní problémy.
(2 × 45 minut)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (8. třída)

Člověk jako dobrý správce. Dluhové pasti. Rozhodování.
(2 × 45 minut)

HRDINSTVÍ 2.0 (9. třída)

Osobní zodpovědnost. Hrdinství všedního dne. Vytvoření dovednosti pro zvyšování aktivity žáků, tedy jejich aktivizace na principu vnitřní motivace. Žák je schopen poznat, vnímat a opouštět svou komfortní zónu, což znamená, že je schopen vědomě zvyšovat a dále rozvíjet svou akceschopnost a iniciativnost a to jak ve výukovém procesu, tak v běžných životních situacích. (2 × 45 minut)

KAMARÁDEM BÝT, KAMARÁDY MÍT (1. třída)

Dobrodružství v lese
Primární prevence šikany, agrese a ostrakismu, základy kamarádství/přátelství, zlaté pravidlo vztahů, dobré vztahy v kolektivu. (1 × 45 minut)

JSME PARTA (2. třída)

Putování pouští
Primární prevence, prevence šikany a ostrakismu, přijetí druhých, hodnota rozdílnosti mezi námi, respekt.
(1 × 45 minut)

JSME TÝM (3. třída)

Putování přes hory
Interaktivní a zážitkový program s důrazem na objevení hodnoty spolupráce. Rozvoj empatie a prosociálnosti. Žáci dostanou příležitost reflektovat své chování a spolupracovat s ostatními na změně. (2 × 45 minut)

PLAVBA PO ONLINE MOŘI (4. třída)

Piráti útočí
Interaktivní a zážitkový program zaměřený na rozpoznání rizik užívání internetu. Pomocí konkrétních situací žáci samostatně stanovují pravidla, která na konci programu zůstanou ve třídě jako plakát. (2 × 45 minut)

ŘÍKAT ANO, ŘÍKAT NE (5. třída)

Interaktivní a zážitkový program zaměřený na zdravý vztah k autoritám – rodičům, učitelům, vedoucím kroužků, starším lidem. Pochopení vztahu zodpovědnosti a práv. Pomoci žákům vážit si dobrých autorit a umět říct ne, když se autorita chová špatně. Konkrétní aplikace skrze scénky v různých situací. (2 × 45 minut)

ŠIKANA, ŠKÁDLENÍ A JÁ (1. třída)

Dobrodružství na hranicích.
Interaktivní zážitkový program, během kterého se žáci dozví, co je ještě škádlení, ale co už šikana. Co dělat, když se cítím šikanován a co dělat, když vidím, že je šikanován někdo jiný. (2 × 45 minut)

NAŠE TĚLO JAKO DOMOV (2. třída)

Interaktivní zážitkový program, během kterého žáci pochopí své tělo jako svůj domov, a kouření, energy drinky a sladké nekvalitní jídlo jako příklady návyků, které tělo ničí. (2 × 45 minut)

POZOR NEBEZPEČÍ! (3. třída)

Interaktivní zážitkový program, během kterého si žáci vyzkouší co dělat v nebezpečných situacích způsobených lidmi nebo přírodními katastrofami. (2 × 45 minut)

ABY UČENÍ NEBYLO MUČENÍ (4. třída)

Interaktivní program, během kterého účastníci získají motivaci a výbavu (jak se naučit se učit) ke zdravému řešení problému s obtížemi s učením se. (2 × 45 minut)

MOJE PLANETA, MŮJ DOMOV (5. třída)

Dobrodružství v pralese. Interaktivní zážitkový program, během kterého žáci zjistí hlavní současné environmentální problémy planety Země a budou hledat odpověď na otázku, co může každý sám dělat pro spokojené trvání života na Zemi. (2 × 45 minut)

5.1.1. Cestopisné přednášky pro školy i veřejnost

Uganda

"Uganda – Perla, která se zvedá z prachu"

Přednáška si klade za cíl představit posluchačům – žákům, studentům prostý život obyvatel Ugandy ve velkoměstě i na vesnicích a na praktických a autentických příkladech demonstrovat demografické, ekonomické, kulturní a sociální výzvy a problémy, naděje i perspektivy rozvojového světa v subsaharské Africe. Přednáška přibližuje i problematiku HIV/AIDS a způsob, jak s touto nákazou Uganda bojuje. Stává se tak cenným nástrojem primární prevence pro české školy, neboť fenomén pandemie HIV/AIDS klade do širších souvislostí dnešního globalizovaného světa, a tak motivuje posluchače vidět problém šířeji a přebírat v něm osobní zodpovědnost.

Zimbabwe

"Zimbabwe – kaše a slzy k snídani"

Smyslem přednášky je ukázat posluchačům reálný život v zemi, která se pyšní přírodními skvosty zapsanými v dědictví UNESCO, jako například známé a velkolepé Viktoriiny vodopády, NP Matopos, kamenné stavby Great Zimbabwe nebo Khami Ruins a NP Mana Pools. Na druhou stranu tato země patří mezi jednu z nejpostiženějších v HIV/AIDS v Africe. Společně v této přednášce také navštívíme rodiny a zejména děti, do jejíchž životů vstoupila tato zákeřná nemoc, chudoba, ale i radost z každého prožitého dne.

"Filipíny – země 7 107 ostrovů"

• Erupce sopky Mt. Pinatubo byla největší ve 20. století? Jak vypadá krajina a život v jejím okolí dnes?

• Filipíny postihuje 19 tajfunů ročně? Jak se s nimi vypořádávají obyčejní lidé, především v chudinských čtvrtích?

• Na Filipínách existují jeskyně, kde lze nalézt zbytky výtvarného umění původních ostrovních obyvatel?

• Mangrovové lesy dokáží zastavit vlnu tsunami? Jaké bohatství skýtá unikátní ekosystém mangrovů?

• Na ostrově Bohol jsou Čokoládové hory? Proč se jim tak říká?

• Druhým nejmenším primátem světa je nártoun …?

• Tzv. “Nehemiášovy domy” jsou jediným rehabilitačním zařízením, které se staráo sexuálně zneužívaná děvčata?

• Objevitelem Filipín se stal portugalský mořeplavec Fernao de Magallheas, ale jméno země nese po španělském králi Filipovi?

5.2. Rozvojová pomoc v zahraničí

ACET ČR, z. s. se od roku 2007 věnuje pomoci v Ugandě, Zimbabwe a na Filipínách zejména v těchto oblastech:

• Vzdělávání dětí

• Nákup potravin

• Nákup domácích zvířat

• Podpora drobných farmářů

• Podpora pracovních příležitostí.

Děkujeme všem našim sponzorům, díky jim jsme mohli odeslat peníze na vzdělávání dětí do cílových zemí a také na nákup potravin, koz, slepic a šicích strojů.

5.3. Ohlasy z přednášek

Přednášející navodil příjemnou atmosféru, téma bylo dobře připravené, byl ak-tivní. Studenti byli spokojeni.
Programy byly pro žáky poučné, podány zábavnou formou. Děti měly prostor na dotazy. Jak žáci, tak i pedagogové hodnotili programy kladně. Děkujeme.
Preventivní program pod vedením lektora se velice osvědčil, vždy se těšíme na spolupráci. Vtáhne žáky do dané problematiky, tématu. Žáci spolupracují a kladně hodnotí témata jednotlivých programů.

6. Další události během roku

• Pravidelná konference ACET ČR, z.s. proběhla v květnu, tentokrát v on-line podobě.

• Aktualizovaly se metodické materiály a prezentace.

• V březnu jsme měli program o rozvojové pomoci v Ugandě v Rádiu 7: “Uganda - perla, která se zvedá z prachu”. V červnu podcast o práci na školách a v Ugandě (“Jetokulaty”).

• V květnu se ředitel ACET ČR, z.s. aktivně účastnil mezinárodní zoom konference ACET Alliance.

• Informovali jsme veřejnost o našich projektech v ČR i v zahraničí prostřednictvím denního tisku.

• Byli jsme pozvaní na setkání s rodiči v několika školách, kde jsme mluvili o nebezpečí na internetu.

• Pravidelně pořádáme volnočasové kluby pro mládež – např. „Plán B” (airsoft, frisbee, výlety, zážitkové aktivity, stolní hry,…) a např. Zóna “S” klub v Jindřichově Hradci.

• Uskutečnily se akce na letních táborech.

• Proběhly programy v rámci adaptačních kurzů pro základní a střední školy.

Konference ACET na Zoomu

7. Zpráva o hospodaření v roce 2021

8. Poděkování

Děkuji všem, kteří nás podpořili: město Chrudim, město Hlinsko, město Vysoké Mýto, ALZA.cz a.s., Maranatha, RH Net, IT Assistance s.r.o., Businesscom.cz, CB Chrudim, CB Černý Most, Doradus COM, s.r.o., F-nadace a dárcům podporujících jednotlivé projekty v rámci rozvojové pomoci v zahraničí. Děkujeme také všem neznámým dárcům, kteří finančně podpořili naší práci.

Mgr. František Krampota, ředitel ACET ČR, z.s.


Získávejte novinky od ACET ČR

Děkujeme! Váš požadavek byl přijat.

Při odeslání formuláře došlo k chybě. Omlouváme se.