Výroční zprávy

Výroční zprávy v PDF:

Výroční zpráva 2018

1. Úvod

Vážení přátelé,

jsem rád, že Vás mohu seznámil s činností organizace ACET ČR, z.s. za rok 2018. Tento rok byl v mnohém nový: v oblasti primárně preventivních témat programu „Zvol si život“ jsme vytvořili a nabídli školám nová a potřebná témata jak pro II. stupeň ZŠ, tak i na I. stupeň. Tímto krokem jsme mohli nabízet školám komplexní programy od 1. tříd ZŠ až po 9. ročníky. Za celý rok jsme mohli díky našim lektorům oslovit 55.650 studentů, což je od začátku naší činnosti (rok 1994) 1.440.491 studentů.

V rámci rozvojových projektů v zahraničí jsme se zaměřili zejména na podporu vzdělávání dětí a drobného podnikání v Ugandě, Zimbabwe a na Filipínách.

Děkuji za oporu a konzultace se Správní radou, garantům MUDr. P. Kabíčkovi, Doc. Z. Vojtíškovi a naší supervizorce Mgr. I. Sodomkové.

Děkuji všem dárcům, kteří nás podporují, jak na poli prevence, tak i v naší rozvojové pomoci v zahraničí. Díky Vám můžeme poskytovat naše služby na školách, včetně konkrétní a cílené pomoci dětem v zahraničí.

Veliký dík Sarah Smith a také Patricku Dixonovi s rodinou.

Mgr. František Krampota, ředitel ACET ČR, z. s.

2. Historie sdružení

  ACET ČR, z. s. byl založen v roce 1993 a zaregistrován Ministerstvem vnitra v roce 1995. Zapsaným spolkem u Krajského soudu v Hradci Králové je pod spisovou značkou L 2680.

3. Poslání

   ACET ČR, z.s. se zabývá obecně prospěšnými činnostmi vedoucími k naplněnému životu.

Účelem spolku jsou:
- sociální, charitativní a rozvojová pomoc
- přednášková, výchovná, vzdělávací, osvětová, kulturní, sportovní, společenská, zájmová činnost směřující
   k pozitivním životním hodnotám
- tvorba rozhlasových a televizních pořadů
- vydávání tiskovin a dalších publikací a nosičů
- podpora právnických i fyzických osob, charitativních organizací, církví, nadací, nadačních fondů apod.,
- ACET ČR, z.s. může zakládat pobočné spolky.

4. ACET ČR, z.s.

Správní rada     Mgr. František Krampota    ředitel, statutární zástupce
                            Ing. Roman Schmidt             podnikatel
                            Radek Hrstka                         podnikatel

Sídlo organizace   ACET ČR, z.s., Čs. Armády 492, 537 01 Chrudim
                       IČO   49439910

Bankovní spojení  KB Chrudim, č. ú. 19-5069080267/0100

Kontakt                   E-mail: acet.cz@gmail.com | GSM: +420 733 121 953

5. Programy

5.1. Zvol si život, certifikace MŠMT 02/17/1/CE

BOLEST – NEMOC JMÉNEM ŠIKANA

   Agrese (fyzická, psychická, sexuální a "kyber-šikana"). Vysvětlení základních pojmů. Jak rozpoznat šikanu, jak se chovat k agresorům a jak pomoci obětem? Součástí jsou sociální hry a praktický nácvik chování. Důraz na význam dobrého a zdravého kolektivu jako nejefektivnější obrany proti šikanujícím agresorům.

SKRYTÁ NEBEZPEČÍ INTERNETU

   Ztrapňování, urážení, nadávání, pomlouvání, obtěžování, vyhrožování, zastrašování, vydírání apod. pomocí informačních a komunikačních technologií. Rizika sociálních sítí, kybergrooming, kyberstalking, sexting, hoax... To vše doplněno kazuistikami a také praktickými doporučeními, jak se bránit.

NETOLISMUS

  Program je rozdělen do několika bloků, ve kterých lektor klade žákům otázky, na které odpovídají ve skupinkách (co si představují pod pojmem netolismus, co je závislost a jak vzniká, jak trávíte svůj volný čas, jaká mohou být rizika spojená s netolismem na naše tělo, na naší psychiku. Povzbuzení k lepšímu využití volného času, kde hledat pomoc.

MODERNÍ JE NEKOUŘIT

Program se zabývá tím, co je závislost na cigaretách, proč někdo začíná kouřit, informuje o důsledcích kouření, zdravotních a finančních, co je pasivní kouření. Co dělat se závislostí a kde hledat pomoc.

PŘÁTELSTVÍ A LÁSKA

Interaktivní přednáška, hledání odpovědí na otázky – Proč toužíme po vztahu, jak najít toho pravého tu pravou, jak se na to připravit, jak se vyhnout zklamání zranění, co může být ve vztahu nebezpečím? Samota, hledání partnera, budování vztahu, rozdíly ve vnímání sexuality mezi chlapcem a dívkou. Tato témata patří mezi mladými lidmi k těm nejžádanějším. I přátelství, partnerství a láska mají svá pravidla a zákonitosti. Tři rozměry života, Desatero přátelství a lásky, vývoj intimity, kroky k vytvoření pevného vztahu, rozdíly mezi sexualitou muže a ženy, buď svůj, svá...

SEX, AIDS A VZTAHY

O nemoci AIDS, jejím vzniku a rozšíření. O rizikovém způsobu chování a cestách přenosu HIV. Program je doplněn aktuálními statistikami a dalšími materiály jako jsou videa, fotografie apod. Kromě problematiky HIV/AIDS se lektoři dotýkají i souvisejících problémů, drog, pohlavního zneužití, pohlavních nemocí, antikoncepce, apod.

JAK SI NENECHAT UBLÍŽIT

Program informuje o tom, co je zneužívání a násilí, sexuální obtěžování, bezdotykové zneužívání, dotykové zneužívání, typy útočníků, jak se bránit, pověry o znásilnění, druhotné příznaky sexuálního zneužívání a kde hledat pomoc.

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

Kde se berou, kdo je ohrožen, jaké jsou varovné signály a jak se dá pomoci. Mentální anorexie, bulimie i psychogenní přejídání. Nebezpečí diet. Rovnováha příjmu a výdeje – není to žádná věda. Kde jsou kořeny problému – otázka sebepřijetí a identity člověka. Na závěr malý test.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ A SEKTY

Vliv víry a náboženství v životě člověka a společnosti. Sekty a jejich charakteristika. Informativní seznámení se světovými náboženstvími s důrazem na ty, se kterými se můžeme setkat v ČR.

JAK SE NENECHAT PODVÉST

Kritické myšlení je aplikováno na konkrétních příkladech podvodů, které demonstruje lektor: 1) demonstrace podvodu s horoskopy - proč tak sedí? (chladné čtení) 2) demonstrace podvodného čtení z ruky, příběh léčitele - podvodníka a placebo efekt. Konspirační teorie - pravda nebo lež? Kritické myšlení a Occamova břitva v praxi.

HOLOKAUST A PŘEDSUDKY

Boj proti rasismu a předsudkům nemůžeme vyhrát, ale nesmíme proti nim přestat bojovat. Holokaust nám může sloužit jako nám blízký historický příklad, na kterém si můžeme popsat počátky i vyvrcholení rasistických a dalších xenofobních projevů.

ETICKÁ VÝCHOVA A TŘÍDNÍ KOLEKTIV

Základní úlohou a posláním Etické výchovy je potřeba rozvíjet personální a sociální kompetence žáků, vést je k tzv. prosociálnosti (pozitivní vztahy, spolupráce, pomoc druhým, schopnost dialogu). A to především zážitkovou metodou.

KULT KRÁSNÉHO TĚLA

Co je to pornografie, co je skryto za pornografií, jak pornografie poškozuje vztahy. Hlubší povaha této závislosti a její důsledky. Internetová pornografie jako fenomén doby. Jaké je řešení? Nebezpečí kultu krásného těla u dívek, anorexie, diety, … a také co je vlastně důležité pro dobrý vztah.

ZÁVISLOSTI (6. třída)

Tabák, alkohol, tablet. Jak řešit nudu a osobní problémy. (2 × 45 minut)

JAK SE NENECHAT PODVÉST? (8. třída)

Kritické myšlení je aplikováno na konkrétních příkladech podvodů, které demonstruje lektor: Kritické myšlení a Occamova břitva v praxi. Kritické myšlení na internetu. (2 × 45 minut)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (8. třída)

Člověk jako dobrý správce. Dluhové pasti. Rozhodování. (2 × 45 minut)

HRDINSTVÍ 2.0 (9. třída)

Osobní zodpovědnost. Hrdinství všedního dne. Vytvoření dovednosti pro zvyšování aktivity žáků, tedy jejich aktivizace na principu vnitřní motivace. Žák je schopen poznat, vnímat a opouštět svou komfortní zónu, což znamená, že je schopen vědomě zvyšovat a dále rozvíjet svou akceschopnost a iniciativnost a to jak ve výukovém procesu, tak v běžných životních situacích. (2 × 45 minut)

KAMARÁDEM BÝT, KAMARÁDY MÍT (1. třída)

Dobrodružství v lese

Primární prevence šikany, agrese a ostrakismu, základy kamarádství/přátelství, zlaté pravidlo vztahů, dobré vztahy v kolektivu. (1 × 45 minut)

JSME PARTA (2. třída)

Putování pouští

Primární prevence, prevence šikany a ostrakismu, přijetí druhých, hodnota rozdílnosti mezi námi, respekt. (1 × 45 minut)

JSME TÝM (3. třída)

Putování přes hory

Interaktivní a zážitkový program s důrazem na objevení hodnoty spolupráce. Rozvoj empatie a prosociálnosti. Žáci dostanou příležitost reflektovat své chování a spolupracovat s ostatními na změně. (2 × 45 minut)

PLAVBA PO ONLINE MOŘI (4. třída)

Piráti útočí

Interaktivní a zážitkový program zaměřený na rozpoznání rizik užívání internetu. Pomocí konkrétních situací žáci samostatně stanovují pravidla, která na konci programu zůstanou ve třídě jako plakát. (2 × 45 minut)

ŘÍKAT ANO, ŘÍKAT NE (5. třída)

Interaktivní a zážitkový program zaměřený na zdravý vztah k autoritám – rodičům, učitelům, vedoucím kroužků, starším lidem. Pochopení vztahu zodpovědnosti a práv. Pomoci žákům vážit si dobrých autorit a umět říct ne, když se autorita chová špatně. Konkrétní aplikace skrze scénky v různých situací. (2 × 45 minut)

5.1.1. Cestopisné přednášky pro školy i veřejnost

"Uganda – Perla, která se zvedá z prachu"

Přednáška si klade za cíl představit posluchačům – žákům, studentům prostý život obyvatel Ugandy ve velkoměstě i na vesnicích a na praktických a autentických příkladech demonstrovat demografické, ekonomické, kulturní a sociální výzvy a problémy, naděje i perspektivy rozvojového světa v subsaharské Africe . Přednáška přibližuje i problematiku HIV/AIDS a způsob, jak s touto nákazou Uganda bojuje. Stává se tak cenným nástrojem primární prevence pro české školy, neboť fenomén pandemie HIV/AIDS klade do širších souvislostí dnešního globalizovaného světa, a tak motivuje posluchače vidět problém šířeji a přebírat v něm osobní zodpovědnost.

"Zimbabwe – kaše a slzy k snídani"

Smyslem přednášky je ukázat posluchačům reálný život v zemi, která se pyšní přírodními skvosty zapsanými v dědictví UNESCO, jako například známé a velkolepé Viktoriiny vodopády, NP Matopos, kamenné stavby Great Zimbabwe nebo Khami Ruins a NP Mana Pools. Na druhou stranu tato země patří mezi jednu z nejpostiženějších v HIV/AIDS v Africe. Společně v této přednášce také navštívíme rodiny a zejména děti, do jejíchž životů vstoupila tato zákeřná nemoc, chudoba, ale i radost z každého prožitého dne.

"Filipíny – země 7 107 ostrovů"

- Erupce sopky Mt. Pinatubo byla největší ve 20. století? Jak vypadá krajina a život v jejím okolí dnes?

- Filipíny postihuje 19 tajfunů ročně? Jak se s nimi vypořádávají obyčejní lidé, především v chudinských čtvrtích?

- Na Filipínách existují jeskyně, kde lze nalézt zbytky výtvarného umění původních ostrovních obyvatel?

- Mangrovové lesy dokáží zastavit vlnu tsunami? Jaké bohatství skýtá unikátní ekosystém mangrovů?

- Na ostrově Bohol jsou Čokoládové hory? Proč se jim tak říká?

- Druhým nejmenším primátem světa je nártoun …?

- Tzv. “Nehemiášovy domy” jsou jediným rehabilitačním zařízením, které se stará o sexuálně zneužívaná děvčata?

- Objevitelem Filipín se stal portugalský mořeplavec Fernao de Magallheas,

5.2. Rozvojová pomoc v zahraničí

ACET ČR, z. s. se od roku 2007 věnuje pomoci v Ugandě, Zimbabwe a na Filipínách zejména v těchto oblastech:

- Vzdělávání dětí

- Nákup potravin

- Nákup domácích zvířat

- Podpora drobných farmářů

- Podpora pracovních příležitostí

Děkujeme všem našim sponzorům, díky jim jsme mohli odeslat peníze na vzdělávání dětí do

cílových zemí a také na nákup potravin, koz, slepic a šicích strojů.

5.3. Ohlasy z přednášek

"Bolest - nemoc jménem šikana" - příjemný program, lektor byl trpělivý, zajímavý obsah. Líbil se nám přístup lektora z pohledu toho, že se snažil žáky vést k samostatnému řešení tématu. Děkujeme.

"Etická výchova a třídní kolektiv" – výborná beseda s teambuildingovými prvky. Lektor dokázal žáky neuvěřitelně zaujmout a nenásilně jim objasnit správné soužití se spolužáky. Tento přístup se mi velmi líbí a všem ho doporučuji.

ZŠ Vysoké Mýto, Javornického

"Sex, AIDS a vztahy" – žáci poslouchali a zapojovali se do debat. Program byl zajímavý, plný informací, různých aktivit. Nabízí dětem pohledy na tuto problematiku, nutí je přemýšlet a uvažovat, vyprovokuje diskuzi. Moc se nám líbil.

ZŠ Chroustovice

6. Další události během roku

Pravidelná konference ACET ČR, z.s. proběhla v květnu v Chrudimi. Ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči, z.s. jsme se spolupodíleli na pořádání konference pro pedagogické pracovníky: "Prevence rizikového sexuálního chování – úkol základního vzdělávání".
Aktualizovaly se metodické materiály a prezentace.
Někteří z lektorů se zúčastnili přednášek na školách v rámci akcí Exit tour .
Informovali jsme veřejnost o našich projektech v ČR i v zahraničí prostřednictvím denního tisku.
Pravidelně pořádáme volnočasové kluby pro mládež – např. "Plán B" (airsoft, frisbee, výlety, zážitkové aktivity, stolní hry,…).
Uskutečnily se akce na letních táborech.
Pořádali jsme různé festivaly pro mládež: např. LetFest.
Proběhly přednášky v rámci adaptačních kurzů pro základní a střední školy.
Před začátkem dalšího školního roku jsme uskutečnily několik vzdělávacích akcí pro učitele.
Byli jsme hlavním partnerem celonárodního projektu "Týden manželství" spojený s národní i regionální medializací.
Aktivně jsme se zapojili do programů na různých místech ČR v rámci "Týdne boje proti AIDS".
Pořádali jsme vzdělávací akce pro veřejnost.

7. Zpráva o hospodaření v roce 2018

8. Poděkování

Děkuji všem, kteří nás podpořili: město Chrudim, město Hlinsko, magistrát města Pardubice, Maranatha, GTL, spol. s.r.o. , RH Net, IT Assistance s.r.o., BusinessCom, a.s., CB Chrudim, F–nadace a TrustWorthy Investment CZ a.s. a dárcům podporujících jednotlivé projekty v rámci rozvojové pomoci v zahraničí. Děkujeme také všem neznámým dárcům, kteří finančně podpořili naší práci.

Mgr. František Krampota, ředitel ACET ČR, z. s.

Získávejte novinky od ACET ČR

Děkujeme! Váš požadavek byl přijat.

Při odeslání formuláře došlo k chybě. Omlouváme se.