Stanovy ACET ČR, z.s.

Stanovy ACET ČR, z.s.

I.

Název a sídlo Spolku

Název spolku: ACET ČR, z. s. (dále jen „ACET ČR“, nebo „spolek“).
Sídlo spolku: Chrudim. 
Adresa sídla spolku ke dni přijetí tohoto nového úplného znění stanov: Čs. Armády 492, 537 01 Chrudim. Změna adresy sídla spolku je možná i bez změny těchto stanov rozhodnutím Rady spolku. IČ spolku: 49439910.

II.

Povaha spolku

• Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.

• Spolek je samostatnou právnickou osobou.

III.

Poslání a účel spolku

• ACET ČR se zabývá obecně prospěšnými činnostmi vedoucími k naplněnému životu.

• Účelem spolku jsou:

• ACET ČR může zakládat pobočné spolky.

IV. 

Členství

• Členy spolku mohou být fyzické a právnické osoby, které se chtějí podílet na naplňování poslání a realizaci cílů spolku a zavazují se řídit stanovami spolku.

• O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada spolku.

• Členství vzniká dnem přijetí za člena.

• Členství zaniká 

• Evidenci přihlášek a členů vede Rada spolku. Seznam členů spolku je neveřejný.

V.

Práva a povinnosti členů

• Člen má právo zejména:

• Člen má povinnost zejména:

VI. 

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

VII.

Shromáždění členů

• Shromáždění členů tvoří všichni členové spolku. Shromáždění je nevyšším orgánem spolku.

• Svolává ho podle potřeby Rada spolku.

• Shromáždění členů:

• Shromáždění členů spolku může být svoláno na základě žádosti 1/3 členů spolku.

VIII.

Rada spolku

• Rada spolku je koncepčním a poradním orgánem spolku.

• Počet členů Rady spolku je minimálně 3. O počtu členů Rady spolku rozhodují sami tito členové.

• Rada spolku byla ustavena na první schůzi Shromáždění členů.

• Nové členy Rady volí samotná Rada spolku.

• Každou obměnu členů Rady oznámí Rada spolku Shromáždění členů nejméně 14 dnů před jeho zasedáním. S případnými námitkami Shromáždění členů jsou povinni členové Rady se seznámit na schůzi Rady a odpovědně se jimi zabývat.Funkční období členů Rady není časově ohraničeno.

• Členy Rady spolku mohou být pouze fyzické osoby, které nebyly odsouzeny za úmyslný trestní čin a mají morální předpoklad, že budou plnit řádně a odpovědně povinnosti člena Rady spolku. Členové Rady mohou být z řad členů spolku i jiných osob. Členové Rady se mohou stát členy i opakovaně.

• Členství v Radě zaniká:

• Rada ze svých členů volí Ředitele spolku. Ředitel svolává a řídí schůze Rady.

• Rada se schází podle potřeby.

• Rada zejména:

• Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

• Rozhodnutí Rady je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů Rady. Zápis ze schůze Rady podepisuje ředitel a jeden ze členů.

IX.

Ředitel

• Ředitel je statutárním orgánem spolku.

• Ředitel řídí činnost spolku, naplňuje rozhodnutí Rady a zastupuje spolek navenek, přijímá zaměstnance spolku do pracovního poměru, rozhoduje o běžných záležitostech spolku.

• Ředitele volí Rada spolku.

• Ředitel je odpovědný za plnění rozhodnutí Rady, vedení účetní evidence a plynulý chod spolku.

• Ředitel připravuje podklady pro jednání Rady spolku.

X. 

Zásady hospodaření

• Spolek hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.

• Zdroji majetku jsou zejména:

• Za hospodaření spolku odpovídá Ředitel spolku, který každoročně předkládá Radě spolku a Shromáždění členů výroční zprávu.

XI.Zánik spolku

• Spolek zaniká

• Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Rada spolku o jmenování likvidátora a o tom, jak bude naloženo s případným likvidačním zůstatkem.

XII. 

Závěrečná ustanovení

• Spolek může na základě rozhodnutí Rady vydat organizační a jednací řád, příp. vnitřní řád spolku, směrnice atd.

• Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

• Toto nové úplné znění stanov bylo schváleno na schůzi Shromáždění členů dne 12. 06. 2015 a dnem tohoto schválení nahrazuje všechna znění předchozí.

V Chrudimi dne 12. 06. 2015

Stanovy v PDF si můžete stáhnout zde…

Získávejte novinky od ACET ČR

Děkujeme! Váš požadavek byl přijat.

Při odeslání formuláře došlo k chybě. Omlouváme se.