Etický kodex

Etický kodex

ETICKÝ KODEX ACET ČR, Z.S.

  1. Etický kodex
  2. Význam etického kodexu
  3. Obecné etické zásady
  4. Etické zásady ve vztahu k účastníkům programu
  5. Etické zásady ve vztahu k zaměstnavateli a k organizaci
  6. Závěr

2. VÝZNAM ETICKÉHO KODEXU

Etický kodex obsahuje popis motivů a projevů mezilidského jednání, které jsou vhodné, patřičné a také přínosné pro ušlechtilé prožívání mezilidských vztahů. Pozitivní a etické jednání má v konečném důsledku přispět celé společnosti. Kodex je určen pracovníkům organizace a všem lektorům, pro které je závazný.

3. OBECNÉ ETICKÉ ZÁSADY

A. Činnost a aktivity organizace jsou založeny na hodnotách důstojnosti každé lidské osoby a lidských práv, která jsou vyjádřena v Chartě lidských práv Spojených národů a v Listině základních práv a svobod; dále se řídí zákony tohoto státu. B. Lektor ctí nezadatelnou důstojnost každé osoby bez ohledu na její původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské vyznání, politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.C. Mezi základní hodnoty řadíme lidskou důstojnost, svobodu, nedotknutelnost lidského života, rodinu jako základní jednotku společnosti, právo na život, autonomii, seberealizaci, soukromí a důvěrnost. D. Právo každého jedince na seberealizaci má hranici, pokud dochází k omezení takového práva u druhých osob.E. Profesionální odpovědnost má prioritu před osobními zájmy.

4. ETICKÉ ZÁSADY VE VZTAHU K ÚČASTNÍKŮM PROGRAMU

A. Pracovník respektuje účastníka programu, studenta, pedagoga, hosta jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jeho zodpovědnosti za své zdraví.

B. Respektování osobnosti a lidské důstojnosti – pracovník dodržuje tyto postoje: a. východiskem při jednání s účastníkem programu (student, pedagog, host) je úcta k osobě a k její důstojnosti, b. úcta k individualitě a respekt k odlišnosti, c. nesnižuje se důstojnost účastníka programu ani v emočně vypjaté situaci, d. respektuje právo účastníka programu vyjádřit vlastní názory, postoje, pocity, přání, potřeby a rozhodnutí, e. ctí a naplňuje právo klienta na podložené informace. 

C. Respektování práva na soukromí a důvěrnost sdělení. a. považuje vše, co je vysloveno účastníky, za důvěrné (citlivé údaje), b. žádnou informaci o účastníkovi programu nepoužije bez jeho souhlasu, c. pokud použije získané informace (např. ke studijním účelům – kazuistiky, statistické zpracování, zprávy pro instituce), vždy garantuje anonymitu osobních
a citlivých údajů. 

D. Profil pracovníka: a. je vybaven dostatečnou mírou odborných informací, b. stále prohlubuje své znalosti – samostudiem, případně celoživotním vzděláváním, účastí na vzdělávacích konferencích, c. projevuje dobrou vůli pomáhat na základě znalostí, dovedností
a zkušeností jednotlivcům i skupinám při jejich rozvoji, d. je zdvořilý a jedná podle pravidel společenského chování, e. vyzařuje úctu a respekt,
f. srozumitelně se vyjadřuje, g. oceňuje přátelskou atmosféru a humor, aktivně ji vytváří, h. při reakci na názor účastníka programu mu vždy dovede projevit ocenění, i. v případě řešení problémů hledá možnosti, jak příslušníky cílové skupiny do řešení zainteresovat. 

E. Všichni členové spolku jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti se svým pracovním výkonem a které se vztahují k posluchačům, účastníkům či hostům; a. povinnosti mlčenlivosti jej může zbavit osobně daný účastník nebo zákonný zástupce nezletilého účastníka písemným prohlášením, b. i v případě písemného záznamu o zbavení mlčenlivosti pracovník situaci zváží a – pokud to vyhodnotí jako vhodné v zájmu klienta – mlčenlivost dále zachová, c. výše uvedeným nejsou dotčena příslušná ustanovení trestního řádu a povinnost vypovídat před orgány činnými v trestním řízení.

F. Pracovník respektuje právo účastníka programu podat stížnost na průběh nebo kvalitu poskytovaného programu.

5. ETICKÉ ZÁSADY VE VZTAHU K ZAMĚSTNAVATELI A K ORGANIZACI

Etické zásady ve vztahu k odbornosti – lektor má: a. zajistit, udržet a rozvíjet svou profesionální kompetenci, b. aktivně využívat supervizi
i intervizi, c. mít snahu o zvyšování odborné úrovně své práce, d. dbát na udržování prestiže své práce, aktivity, služby.

Osobnostní předpoklady – tzv. klíčové způsobilosti: Klíčové způsobilosti představují zásadní vlastnosti a dovednosti, které jsou v ACET ČR předepsány pro zajištění žádoucích hodnot a efektivního pracovního výkonu. Čtyři klíčové způsobilosti jsou určeny pro všechny pracovníky ACET ČR (včetně vedoucích) a další čtyři způsobilosti mají manažerský charakter a týkají se pouze vedoucích pracovníků.

e. Pro všechny pracovníky v ACET ČR (včetně vedoucích):

f. Pro vedoucí pracovníky:

g. Závazek mlčenlivosti všech členů organizace se týká zejména těchto skutečností:

veškerá dokumentace používaných pracovních postupů a know-how zaměstnavatele, zejména schválených metodických postupů a směrnic, vzorové typy smluv, know-how při práci s posluchači (akce, výukové platformy, metody, pomůcky, metodické a didaktické materiály, prezentace, aj.). Ani po skončení působení v organizaci ACET ČR, z.s. nebudou používány žádné programy „Zvol si život“ (veškerá témata, prezentace, metodiky, didaktiky), ani nebudou předávány jiným osobám. Nebudou také používány obsahy těchto témat pod změněným názvem.

Pracovník se chová vždy tak, aby nepoškodil dobré jméno organizace, nejen v pracovní době (přednášky, atd), ale se zvláštní pečlivostí také – nebo především – mimo ni; uvědomuje si, že podle jeho projevů vnímá organizaci veřejnost.

6. ZÁVĚR

Pro každého člena organizace je etický kodex závazný. Porušování tohoto kodexu může být posuzováno jako porušování pracovní kázně se všemi vyplývajícími důsledky.

Pracovníků se týká ohlašovací povinnost pouze v případech určených platnými zákony ČR.

Tento etický kodex může být revidován a nový návrh schválen hlasováním Výkonné rady organizace.

Vznik dokumentu:

06.05.2015

Vypracoval

Mgr. František Krampota

Získávejte novinky od ACET ČR

Děkujeme! Váš požadavek byl přijat.

Při odeslání formuláře došlo k chybě. Omlouváme se.