Klientem se rozumí objednavatel programu, tedy škola, školské zařízení, skupina účastníků, tedy zpravidla třída, a jednotlivec – žák, rodič, zákonný zástupce.

 1. Program je klientům dostupný bez ohledu na rasu, původ, národnost, pohlaví, náboženské vyznání, politické přesvědčení, právní či společenské postavení a socioekonomické možnosti.
 2. S ohledem na povahu programu se zohledňuje věk účastníků, aby byla zachována pedagogická zásada přiměřenosti, ze stejného důvodu se zohledňuje případný nefyziologický psychický stav.
 3. Klient má právo být seznámen s posláním a cíli programu i organizace.
 4. Klient má právo na kvalifikované zajištění programu (odborná, profesionální práce, prováděná s porozuměním).
 5. Účastník preventivního programu má právo na to, že:
  1. je respektován jako svébytná osoba
  2. je respektována jeho lidská důstojnost
  3. je respektována jeho svobodná vůle
  4. zaujímá vlastní stanoviska a vyjadřuje vlastní názory – při zachování pravidel komunikace
  5. dostane přiměřený prostor k vyjádření svého názoru v diskusi
  6. je zachovávána diskrétnost a průběh programu se nezveřejňuje mimo skupinu
   (s výjimkou intervize a supervize – anonymně – a situací, kdy je klienty dán výslovný souhlas)
  7. je tedy zachováno soukromí účastníka a důvěrnost jeho sdělení
  8. v rámci preventivního programu organizace nezískává a neukládá jeho osobní údaje
  9. je dodržován soulad s veškerou platnou legislativou
 6. Účastník nebo jeho zákonný zástupce má právo zbavit lektora jeho mlčenlivosti o skutečnostech, které se ho týkají, a to písemným prohlášením; výjimkou je ohlašovací povinnost, vyplývající ze zákona, ta se účastníkovi dává na vědomí.
 7. V případě potřeby jsou účastníkovi dostupné informace o poradenství při řešení osobního problému a doporučení následné péče; pracovník programu účastníka v tomto postupu podporuje.
 8. Účastník má právo na podání stížnosti a je mu přístupný stanovený postup podání stížnosti.
 9. Účastník má právo neúčastnit se programu nebo některých jeho částí (aktivit). 
 10. Práva a povinnosti klienta a poskytovatele programu jsou součástí veřejného závazku organizace.