Jednotlivé kraje v ČR zveřejňují na svých stránkách strategie prevence rizikového chování a návazných sociálních služeb. Základní přehled orgánů a organizací s celorepublikovou působností:

1) Prevence rizikového chování na školách

PRCH má v kompetenci MŠMT a nabídku programů a zařízení, poskytujících preventivní programy, lze získat u krajských koordinátorů školní prevence – přehled krajských koordinátorů a jejich kontakty na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/kskp-akskp?highlightWords=prevence+krajsk%C3%BD+koordin%C3%A1tor

2) Sociálně-právní služby

OSPOD (Oddělení sociálně-právní ochrany dětí) je zákonem určený orgán, který zajišťuje sociálně-právní ochranu nezletilých dětí, osamělých gravidních žen, rodin s nezletilými dětmi a rodin s nízkou sociální úrovní. Služby a kontakty: www.ospod.cz. Ohlašování problematických skutečností se děje na obecních úřadech s rozšířenou působností.

3) Policie ČR

Šetřením trestné činnosti, ale i její prevencí se zabývá Policie ČR, kam se lze obrátit v případě páchání trestných činů či podezření na páchání trestných činů: www.policie.cz, tísňová telefonní linka 158.

4) Registr a přehled sociálních služeb

V oblasti závislostí, domácího násilí, rodinných a partnerských krizí, sociálního vyloučení atd. zřídilo MPSV registr poskytovatelů sociálních služeb, poradenských center, azylových domů apod., kde mohou jednotlivé cílové skupiny v jednotlivých krajích najít přehled poskytovatelů služeb v problematické oblasti. Registr: http://iregistr.mpsv.cz/socreg/rozsirene_hledani_sluzby.fw.do?SUBSESSION_ID=1438156560062_6

5) Probační a mediační služba

PMS vychází ze součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního a zabývá se integrací a kontrolou pachatelů, podporou a pomocí obětí, a to v obcích s rozšířenou působností. Více informací na www.pmscr.cz.

6) Telefonická a internetová pomoc

Rychlou pomocí dětem, mladým lidem a rodičům nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech se zabývají linky důvěry, a to prostřednictvím telefonu, Skypu, chatu, e-mailu: www.linkabezpeci.cz, www.modralinka.cz.

7) Pedagogicko-psychologické poradny

V jednotlivých krajích působí pedagogicko-psychologické poradny, jejich poradenské služby jsou zaměřeny na prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, na integraci žáků se zdravotním postižením a se specifickými poruchami učení a chování a na kariérové poradenství. Na internetu lze vyhledat PPP v rámci jednotlivých krajů.