Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2016

1. Úvod

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vás seznámil s činností organizace ACET ČR, z.s. v roce 2016. I v tomto roce jsme mohli pokračovat v našem hlavním zaměření – přednášet na školách v primárně preventivních tématech programu „Zvol si život“ a v humanitární pomoci v zahraničí. Za celý rok jsme mohli díky našim lektorům oslovit 49 075 studentů, což je od začátku naší činnosti (rok 1994) přes 1 340 000 studentů. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem našim lektorům, kteří nejen přednáší na školách, ale často vedou mládežnické kluby, nízkoprahová zařízení, organizují letní tábory pro mládež, koncerty nebo akce v zahraničí. Novinkou roku bylo udělení cerifikace MŠMT programu „Zvol si život“ (03/16/1CE). Věřím tomu, že i tato certifikace je výsledkem naší práce a kvality, kterou školám nabízíme a realizujeme.

Děkuji za oporu a konzultace se Správní radou, garantům Doc. MUDr. Janě Hamanové, CSc., MUDr. P. Kabíčkovi, MUDr. J. Křepelovi, Doc. Z. Vojtíškovi a naší supervizorce Mgr. I. Sodomkové.
Děkuji všem dárcům, kteří nás podporují, jak na poli prevence, tak i v naší humanitární pomoci v zahraničí. Díky Vám můžeme poskytovat naše služby na školách, včetně konkrétní a cílené pomoci dětem v Ugandě, Zimbabwe a na Filipínách.

Veliký dík Sarah Smith a také Patricku Dixonovi s rodinou.

Mgr. František Krampota, ředitel ACET ČR, z.s.

2. Historie sdružení

ACET ČR, z. s. byl založen v roce 1993 a zaregistrován Ministerstvem vnitra v roce 1995 – II / s – OS / 1 – 28186 / 95-R.
Zapsaným spolkem u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou L 2680.

3. Poslání

 • ACET ČR, z.s. se zabývá obecně prospěšnými činnostmi vedoucími k naplněnému životu.
 • Účelem spolku jsou:
  • sociální, charitativní a rozvojová pomoc
  • přednášková, výchovná, vzdělávací, osvětová, kulturní, sportovní, společenská, zájmová činnost směřující k pozitivním životním hodnotám
  • tvorba rozhlasových a televizních pořadů
  • vydávání tiskovin a dalších publikací a nosičů
  • podpora právnických i fyzických osob, charitativních organizací, církví, nadací, nadačních fondů apod.
 • ACET ČR, z.s. může zakládat pobočné spolky.

4. ACET ČR, z.s.

Správní rada
Mgr. František Krampota ředitel, statutární zástupce
Ing. Roman Schmidt podnikatel
Radek Hrstka podnikatel
Sídlo organizace ACET ČR, z.s., Čs. Armády 492, 537 01 Chrudim
IČO 49439910
Bankovní spojení KB Chrudim, č. ú. 19-5069080267/0100
Kontakt E-mail: acet.cz@gmail.com
GSM: +420 733 121 953

5. Programy

5.1. „Zvol si život“ certifikace MŠMT 03/16/1CE

„Bolest – nemoc jménem šikana“
Agrese (fyzická, psychická, sexuální a „kyber-šikana“). Vysvětlení základních pojmů. Jak rozpoznat šikanu, jak se chovat k agresorům a jak pomoci obětem? Součástí jsou sociální hry a praktický nácvik chování. Důraz na význam dobrého a zdravého kolektivu jako nejefektivnější obrany proti šikanujícím agresorům. 

„Skrytá nebezpečí internetu“
Ztrapňování, urážení, nadávání, pomlouvání, obtěžování, vyhrožování, zastrašování, vydírání apod. pomocí informačních a komunikačních technologií. Rizika sociálních sítí, kybergrooming, kyberstalking, sexting, hoax… To vše doplněno kazuistikami a také praktickými doporučeními, jak se bránit.

„Netolismus“
Program je rozdělen do několika bloků, ve kterých lektor klade žákům otázky, na které odpovídají ve skupinkách (co si představují pod pojmem netolismus, co je závislost a jak vzniká, jak trávíte svůj volný čas, jaká mohou být rizika spojená s netolismem na naše tělo, na naší psychiku. Povzbuzení k lepšímu využití volného času, kde hledat pomoc.

„Moderní je nekouřit“
Program se zabývá tím, co je závislost na cigaretách, proč někdo začíná kouřit, informuje o důsledcích kouření, zdravotních a finančních, co je pasivní kouření. Co dělat se závislostí a kde hledat pomoc.

Zvol si život

„Přátelství a láska“
Interaktivní program, hledání odpovědí na otázky – Proč toužíme po vztahu, jak najít toho pravého tu pravou, jak se na to připravit, jak se vyhnout zklamání zranění, co může být ve vztahu nebezpečím? Samota, hledání partnera, budování vztahu, rozdíly ve vnímání sexuality mezi chlapcem a dívkou. Tato témata patří mezi mladými lidmi k těm nejžádanějším. I přátelství, partnerství a láska mají svá pravidla a zákonitosti. Tři rozměry života, Desatero přátelství a lásky, vývoj intimity, kroky k vytvoření pevného vztahu, rozdíly mezi sexualitou muže a ženy, buď svůj, svá…

„Sex, AIDS a vztahy“
O nemoci AIDS, jejím vzniku a rozšíření. O rizikovém způsobu chování a cestách přenosu HIV. Program je doplněn aktuálními statistikami a dalšími materiály jako jsou videa, fotografie apod. Kromě problematiky HIV/AIDS se lektoři dotýkají i souvisejících problémů, drog, pohlavního zneužití, pohlavních nemocí, antikoncepce, apod. 

„Jak si nenechat ublížit“
Program informuje o tom, co je zneužívání a násilí, sexuální obtěžování, bezdotykové zneužívání, dotykové zneužívání, typy útočníků, jak se bránit, pověry o znásilnění, druhotné příznaky sexuálního zneužívání a kde hledat pomoc.

„Poruchy příjmu potravy“
Kde se berou, kdo je ohrožen, jaké jsou varovné signály a jak se dá pomoci. Mentální anorexie, bulimie i psychogenní přejídání. Nebezpečí diet. Rovnováha příjmu a výdeje – není to žádná věda. Kde jsou kořeny problému – otázka sebepřijetí a identity člověka. Na závěr malý test.

Zvol si život

„Světová náboženství a sekty“
Vliv víry a náboženství v životě člověka a společnosti. Sekty a jejich charakteristika. Informativní seznámení se světovými náboženstvími s důrazem na ty, se kterými se můžeme setkat v ČR.

„Jak se nenechat podvést“
Kritické myšlení je aplikováno na konkrétních příkladech podvodů, které demonstruje lektor: 1) demonstrace podvodu s horoskopy – proč tak sedí? (chladné čtení) 2) demonstrace podvodného čtení z ruky, příběh léčitele – podvodníka a placebo efekt. Konspirační teorie – pravda nebo lež? Kritické myšlení a Occamova břitva v praxi.

„Holokaust a předsudky“
Boj proti rasismu a předsudkům nemůžeme vyhrát, ale nesmíme proti nim přestat bojovat. Holokaust nám může sloužit jako nám blízký historický příklad, na kterém si můžeme popsat počátky i vyvrcholení rasistických a dalších xenofobních projevů.

„Etická výchova a třídní kolektiv“
Základní úlohou a posláním Etické výchovy je potřeba rozvíjet personální a sociální kompetence žáků, vést je k tzv. prosociálnosti (pozitivní vztahy, spolupráce, pomoc druhým, schopnost dialogu). A to především zážitkovou metodou.

„Pornografie a kult krásného těla“
Co je to pornografie, co je skryto za pornografií, jak pornografie poškozuje vztahy. Hlubší povaha této závislosti a její důsledky. Internetová pornografie jako fenomén doby. Jaké je řešení? Nebezpečí kultu krásného těla u dívek, anorexie, diety, … a také co je vlastně důležité pro dobrý vztah.

5.1.1. Humanitárně – cestopisné přednášky pro školy i veřejnost

„Uganda – Perla, která se zvedá z prachu“

Uganda – Perla, která se zvedá z prachu

Přednáška  si klade za cíl představit posluchačům/žákům/studentům prostý život obyvatel Ugandy ve velkoměstě i na vesnicích a na praktických a autentických příkladech demonstrovat demografické, ekonomické, kulturní a sociální výzvy a problémy, naděje i perspektivy rozvojového světa v subsaharské Africe. Přednáška přibližuje i problematiku HIV/AIDS a způsob, jak s touto nákazou Uganda bojuje. Stává se tak cenným nástrojem primární prevence pro české školy, neboť fenomén pandemie HIV/AIDS klade do širších souvislostí dnešního globalizovaného světa, a tak motivuje posluchače vidět problém šířeji a přebírat v něm osobní zodpovědnost.

 

„Zimbabwe – kaše a slzy k snídani“

Zimbabwe - kaše a slzy k snídani

Smyslem přednášky je ukázat posluchačům reálný život v zemi, která se pyšní přírodními skvosty zapsanými v dědictví UNESCO, jako například známé a velkolepé Viktoriiny vodopády, NP Matopos, kamenné stavby Great Zimbabwe nebo Khami Ruins a NP Mana Pools. Na druhou stranu tato země patří mezi jednu z nejpostiženějších v HIV/AIDS v Africe. Společně v této přednášce také navštívíme rodiny a zejména děti, do jejíchž životů vstoupila tato zářená nemoc, chudoba, ale i radost z každého prožitého dne.

 

„Filipíny – země 7 107 ostrovů“

Filipíny – země 7 107 ostrovů

 • Erupce sopky Mt. Pinatubo byla největší ve 20. století? Jak vypadá krajina a život v jejím okolí dnes?
 • Filipíny postihuje 19 tajfunů ročně? Jak se s nimi vypořádávají obyčejní lidé, především v chudinských čtvrtích?
 • Na Filipínách existují jeskyně, kde lze nalézt zbytky výtvarného umění původních ostrovních obyvatel?
 • Mangrovové lesy dokáží zastavit vlnu tsunami? Jaké bohatství skýtá unikátní ekosystém mangrovů?
 • Na ostrově Bohol jsou Čokoládové hory? Proč se jim tak říká?
 • Druhým nejmenším primátem světa je nártoun ….?
 • Tzv. “Nehemiášovy domy” jsou jediným rehabilitačním zařízením, které se stará o sexuálně zneužívaná děvčata?
 • Objevitelem Filipín se stal portugalský mořeplavec Fernao de Magallhe-as, ale jméno země nese po španělském králi Filipovi?
 

5.2. Humanitární a rozvojová pomoc v zahraničí

ACET ČR, o.s. se od roku 2007 věnuje pomoci v Ugandě, Zimbabwe a Nigérií zejména v těchto oblastech:

 • Vzdělávání dětí
 • Nákup potravin
 • Nákup domácích zvířat
 • Podpora drobných farmářů
 • Podpora pracovních příležitostí

V prosinci jsme mohli odeslat peníze na nákup vánočních dárků dětem do Ugandy a Zimbabwe. V letním období uspořádalo PTH během English campu sbírku na potravinovou pomoc dětem v Ugandě.

Humanitární a rozvojová pomoc v zahraničí

5.3. Ohlasy z přednášek

Vynikající, záživná prezentace se silně interaktivním způsobem prezentace přednášejícího žáky natolik zaujala, že bylo obtížné dodržet časový rozvrh přednášky. Přednáškovou uhlazenost vhodně rozbíjí množství obrazových i video materiálů z reality. Jen více takových akcí!

Mgr. Aleš Mrázek, OU Chroustovice

Lektor žáky zaujal, získal je „pro svou věc“, předal jim mnoho nového – hlavně nový a neotřepaný pohled na otřepané téma vztahy a sex. Chci vyzdvihnout dokonalé obrázky v prezentaci. Jedna z přednášek, která opravdu měla smysl.

Bc.Miroslav Pražienka, ZŠ Nučice

Přednáška byla nejen pro studenty, ale i pro učitele velmi zajímavá a přínosná. Se zájmem naslouchali, dozvěděli se nové informace a získali širší souvislosti, zapojili se do diskuse. Přednáška vedena na vysoce profesionální úrovni.

Mgr. Ivana Mináriková, Gymnázium nad alejí, Praha 6

Lektoři ACET ČR, z.s. v roce 2016 vedli vzdělávací programy v 288 městech a obcích.

Přednášeli na 612 školách a akcí pro veřejnost, v klubech a v dětských domovech.

Lektoři ACET ČR, z.s. uskutečnili 3 401 hodiny přednášek. Tyto přednášky vyslechlo 49 075 studentů.

Od roku 1994 do konce roku 2016 bylo lektory osloveno 1 340 320 studentů.

6. Další události během roku

 • Pravidelná konference ACET ČR, z.s. proběhla v Chrudimi.
 • Ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči, z.s. jsme se spolupodíleli na pořádání konference pro pedagogické pracovníky: “Prevence rizikového sexuálního chování – úkol základního vzdělávání“ v Karlových Varech a Českých Budějovicích.
 • Aktualizovaly se metodické materiály pro školní metodiky a lektory ACET ČR.
 • Někteří z lektorů se zúčastnili přednášek na školách v rámci akcí Exit tour 2016, kde bylo osloveno 2000 studentů.
 • Informovali jsme veřejnost o našich projektech v ČR i v zahraničí prostřednictvím denního tisku.
 • Pravidelně pořádáme volnočasové kluby pro mládež – např. „Plán B“ (airsoft, frisbee, výlety, zážitkové aktivity, stolní hry,…).
 • Uskutečnily se akce na letních táborech.
 • Pořádali jsme různé festivaly pro mládež: např. LetFest 2016
 • Proběhly přednášky v rámci adaptačních kurzů pro základní a střední školy.
 • Před začátkem dalšího školního roku jsme uskutečnily několik vzdělávacích akcí pro učitele.
 • Byli jsme hlavním partnerem celonárodního projektu „Týden manželství“ spojený s národní i regionální medializací.
 • Aktivně jsme se zapojili do přednášek na různých místech ČR v rámci „Týdne boje proti AIDS“.
 • Pořádali jsme vzdělávací akce pro veřejnost.
 • Ve spolupráci s nakladatelstvím Fraus a jeho „dítětem“ Fred, který má za cíl podpořit smysluplné využití ICT ve výuce a především pomoci učitelům nalézt kvalitní a ověřené digitální materiály, které je možné použít ihned ve výuce, jsme mohli vytvořit několik dalších výukových videí do škol. Jedná se o videa zejména z USA a Zanzibaru.

 

7. Zpráva o hospodaření v roce 2016

Zpráva o hospodaření v roce 2016

 

8. Poděkování

Dárci z České republiky:

Město Chrudim, město Hlinsko, magistrát města Pardubice, Maranatha, Greek Transport, Nadace rozvoje zdraví, RH Net, It assistance s.r.o Praha, 2N TELEKOMUNIKACE, a.s. CB Chrudim, KS Praha, BJB Olomouc, Elektrárny Opatovice, a.s., a dárci podporující jednotlivé projekty v rámci humanitárně – rozvojové pomoci v zahraničí. Děkujeme také všem neznámým dárcům, kteří finančně podpořili naší práci.

Mgr. František Krampota, ředitel ACET ČR, z.s.