I.

Název a sídlo Spolku

Název spolku: ACET ČR, z. s. (dále jen „ACET ČR“, nebo „spolek“).
Sídlo spolku: Chrudim.
Adresa sídla spolku ke dni přijetí tohoto nového úplného znění stanov: Čs. Armády 492, 537 01 Chrudim. Změna adresy sídla spolku je možná i bez změny těchto stanov rozhodnutím Rady spolku.
IČ spolku: 49439910.

II.

Povaha spolku

 • Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
 • Spolek je samostatnou právnickou osobou.
 • III.

  Poslání a účel spolku

  • ACET ČR se zabývá obecně prospěšnými činnostmi vedoucími k naplněnému životu.
  • Účelem spolku jsou:
   • sociální, charitativní a rozvojová pomoc
   • přednášková, výchovná, vzdělávací, osvětová, kulturní, sportovní, společenská, zájmová činnost směřující k pozitivním životním hodnotám
   • tvorba rozhlasových a televizních pořadů
   • vydávání tiskovin a dalších publikací a nosičů
   • podpora právnických i fyzických osob, charitativních organizací, církví, nadací, nadačních fondů apod.
  • ACET ČR může zakládat pobočné spolky.

  IV.
  Členství

  • Členy spolku mohou být fyzické a právnické osoby, které se chtějí podílet na naplňování poslání a realizaci cílů spolku a zavazují se řídit stanovami spolku.
  • O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada spolku.
  • Členství vzniká dnem přijetí za člena.
  • Členství zaniká
   • úmrtím člena
   • zánikem právnické osoby bez právního nástupce
   • vystoupením člena písemným oznámením adresovaným Radě spolku
   • vyloučením člena rozhodnutím Rady spolku pro porušení členských povinností
   • zánikem spolku.
  • Evidenci přihlášek a členů vede Rada spolku. Seznam členů spolku je neveřejný.

  V.

  Práva a povinnosti členů

  • Člen má právo zejména:
   • podílet se na spolkové činnosti ACET ČR
   • obracet se na orgány spolku se svými potřebami a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
   • být volen do orgánů spolku.
  • Člen má povinnost zejména:
   • dodržovat Stanovy spolku
   • aktivně se podílet na činnosti spolku
   • svědomitě vykonávat svěřené funkce
   • podporovat činnost ACET ČR
   • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

  VI.
  Orgány spolku

  Orgány spolku jsou:

  • Shromáždění členů
  • Rada spolku
  • Ředitel.

  VII.

  Shromáždění členů

  • Shromáždění členů tvoří všichni členové spolku. Shromáždění je nevyšším orgánem spolku.
  • Svolává ho podle potřeby Rada spolku.
  • Shromáždění členů:
   • schvaluje změny Stanov spolku
   • projednává nové členy Rady spolku a potvrzuje je (nebo zamítá) nadpoloviční většinou přítomných členů.
  • Shromáždění členů spolku může být svoláno na základě žádosti 1/3 členů spolku.

  VIII.

  Rada spolku

  • Rada spolku je koncepčním a poradním orgánem spolku.
  • Počet členů Rady spolku je minimálně 3. O počtu členů Rady spolku rozhodují sami tito členové.
  • Rada spolku byla ustavena na první schůzi Shromáždění členů.
  • Nové členy Rady volí samotná Rada spolku.
  • Každou obměnu členů Rady oznámí Rada spolku Shromáždění členů nejméně 14 dnů před jeho zasedáním. S případnými námitkami Shromáždění členů jsou povinni členové Rady se seznámit na schůzi Rady a odpovědně se jimi zabývat.
  • Funkční období členů Rady není časově ohraničeno.
  • Členy Rady spolku mohou být pouze fyzické osoby, které nebyly odsouzeny za úmyslný trestní čin a mají morální předpoklad, že budou plnit řádně a odpovědně povinnosti člena Rady spolku. Členové Rady mohou být z řad členů spolku i jiných osob. Členové Rady se mohou stát členy i opakovaně.
  • Členství v Radě zaniká:
   • rozhodnutím 2/3 přítomných členů na Shromáždění členů
   • smrtí člena
   • vzdáním se funkce písemným oznámením Radě.
  • Rada ze svých členů volí Ředitele spolku. Ředitel svolává a řídí schůze Rady.
  • Rada se schází podle potřeby.
  • Rada zejména:
   • volí ze svých členů Ředitele spolku
   • koordinuje a činnost spolku
   • svolává Shromáždění členů
   • rozhoduje o vzniku a zániku členství ve spolku
   • zpracovává podklady pro Shromáždění členů
   • schvaluje rozpočet, výroční zprávu a účetní závěrku spolku.
  • Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
  • Rozhodnutí Rady je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů Rady. Zápis ze schůze Rady podepisuje ředitel a jeden ze členů.

  IX.

  Ředitel

  • Ředitel je statutárním orgánem spolku.
  • Ředitel řídí činnost spolku, naplňuje rozhodnutí Rady a zastupuje spolek navenek, přijímá zaměstnance spolku do pracovního poměru, rozhoduje o běžných záležitostech spolku.
  • Ředitele volí Rada spolku.
  • Ředitel je odpovědný za plnění rozhodnutí Rady, vedení účetní evidence a plynulý chod spolku.
  • Ředitel připravuje podklady pro jednání Rady spolku.

  X.
  Zásady hospodaření

  • Spolek hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.
  • Zdroji majetku jsou zejména:
   • dary a příspěvky právnických a fyzických osob
   • výnosy vlastního majetku
   • příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku.
   • členské příspěvky, jestliže Shromáždění členů rozhodne o jejich vybírání
   • dotace z rozpočtu státu, krajů, obcí, granty, atd.
  • Za hospodaření spolku odpovídá Ředitel spolku, který každoročně předkládá Radě spolku a Shromáždění členů výroční zprávu.

  XI.

  Zánik spolku

  • Spolek zaniká
   • dobrovolným rozpuštěním (zrušením) nebo v důsledku přeměny (rozdělení, sloučení, změna právní formy) z rozhodnutí Rady spolku
   • na základě rozhodnutí soudu ze zákonných důvodů
  • .

  • Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Rada spolku o jmenování likvidátora a o tom, jak bude naloženo s případným likvidačním zůstatkem.

  XII.
  Závěrečná ustanovení

  • Spolek může na základě rozhodnutí Rady vydat organizační a jednací řád, příp. vnitřní řád spolku, směrnice atd.
  • Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
  • Toto nové úplné znění stanov bylo schváleno na schůzi Shromáždění členů dne 12. 06. 2015 a dnem tohoto schválení nahrazuje všechna znění předchozí.

  V Chrudimi dne 12. 06. 2015

  Stanovy v PDF si můžete stáhnout zde…